Bir Sayfa Seçin

TÜRKİYE NÜKLEER TIP DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE I :
Derneğin adı: Türkiye Nükleer Tıp Derneği’dir. Dış ülkeler ile temaslarda ‘Turkish Society of Nuclear Medicine’ adı kullanılacaktır. Derneğin merkezi: “Cinnah Caddesi Pilot Sokak No:10/12, 06650 Çankaya-ANKARA’dır”.

DERNEĞİN AMACI
MADDE II :
Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Tıp uzmanlarının ve Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi almakta olan hekimlerin ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneğidir. Derneğin amacı eğitim, bilimsel araştırma, hasta tanı ve tedavisi ile halk sağlığı alanlarında standartlar ve ulusal politikalar oluşturarak Nükleer Tıp uzmanlık alanı ve kapsadığı bilim dalları ile benzer amaçla kullanılan diğer korelatif görüntüleme ve tedavi yöntemleri, radyasyonun biyolojik etkileri konularındaki gelişmeleri izleyerek ülke çapında üst düzeyde Nükleer Tıp uygulamalarının yapılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır.

Türkiye Nükleer Tıp Derneğinin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açıktır ve belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olamaz. Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisi dernek amaçları doğrultusunda harcanır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ
MADDE III:

EĞİTİM

 1. Ülke çapında Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim alanlarında en yüksek bilimsel ve mesleki standartların oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 2. Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi düzeyinin yükseltilmesi, standardizasyonun sağlanması, mezuniyet sonrası eğitim çalışmaları düzenlenmesi, bu çalışmalara katkıda bulunulması ile eğitimde standardizasyon ve yeterlilik kurulları oluşturulması,
 3. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dallarında bilimsel toplantılar (kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel vb.) düzenlemek, bilimsel yayınlar (dergi, kitap, elektronik yayın vb.) yapmak,
 4. Nükleer Tıp uygulamaları, tanı ve tedavi yöntemleri ile radyasyon ve radyasyon sağlığı ile ilgili konularda sağlık çalışanlarının, yöneticilerin, kamuoyunun ve hastaların eğitimi ve bilinçlendirilmesi için çaba gösterilmesi,
 5. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dalları ile ilgili olarak diğer kuruluşlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,
 6. Ülkemizde Nükleer Tıp alanında verilen her düzeydeki sağlık hizmetinin alt yapısı, niteliği, maliyeti konularında politikalar geliştirmek, insan gücü planlaması çalışmaları yapmak,
 7. Üyelerinin ve temsilcilerinin yurt dışı toplantılara katılmasını teşvik etmek, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini ülkemizdeki toplantılara katılmaya davet etmek,
 8. Nükleer Tıp Derneği’nin amaçlarına uygun olarak çalışan diğer ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlara üye olmak, toplantılarına katılmak veya birlikte bilimsel toplantılar düzenlemek.

ARAŞTIRMA

 1. Nükleer Tıp ve ilgili bilim dallarında tanı ve tedavi ile ilgili yüksek kalitede bilimsel çalışmaların üretilmesini özendirmek, yönlendirmek ve desteklemek,
 2. Nükleer Tıp’ta bilgi üretimine katkıda bulunacak üst düzey bilimsel çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için çalışma grupları, kurullar, komiteler ve görev grupları oluşturmak,
 3. Nükleer Tıp alanındaki araştırmalara destek amacıyla kaynak bulmak, diğer kuruluşları teşvik etmek, işbirliği sağlayarak ortak çalışmaları koordine etmek,
 4. Nükleer Tıp alanında çalışan araştırmacılara destek, ödül ve burs sağlamak.

HASTA BAKIMI VE HALK SAĞLIĞI

 1. Nükleer Tıp tanı ve tedavi uygulamalarının ülke düzeyinde yüksek düzeyde uygulanmasını teşvik etmek, bu amaçla resmi ve özel kurumlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak,
 2. Toplumu radyasyonun biyolojik etkileri ve radyasyondan korunma konusunda bilgilendirmek, bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, radyasyonun biyolojik etkileri konusunda araştırma ve çalışmalar yapmak, radyasyon kazalarında ilk yardım ve tıbbi tedavi konularında çalışmalar yapmak, radyasyonun barışçıl amaçlarla kullanımı konusunda ulusal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
 3. Nükleer Tıp uygulamalarının yaygınlaştırılması, halk sağlığının ve radyasyon sağlığı bilincinin yerleştirilmesi ve ulaşılabilir olması amacıyla değişik kentlerde şubeler açılması,
 4. Tanı ve tedavi uygulamalarında kılavuzlar, rehberler hazırlanması ve yayınlanması ile etik standartların uygulanmasını geliştirmek.

MESLEKİ, SOSYO- KÜLTÜREL, ETİK

 1. Yurt içi ve yurt dışı meslektaşlar ve üyeler arasındaki bilimsel ve sosyal ilişkileri güçlendirmek, dayanışmayı sağlamak,
 2. Dernek üyelerinin hukuki ve mali konular ile özlük hakları ile ilgili sorunlarında destek olmak,
 3. Nükleer Tıp ve sosyo-kültürel çalışmaları yapabilmek amacıyla gelir kaynakları temin etmek, eleman istihdam etmek,
 4. Gerektiğinde şubeler açmak, federasyon oluşturmak veya üye olmak, yurt içi ve dışında gayrimenkuller satın almak, hibe ve bağış kabul etmek, yasaların gerektirdiği ölçülerde devir veya hibe etmek, iktisadi işletmeler, sağlık kuruluşları, şirket ve vakıflar kurmak.

ÜYELİKLER
MADDE IV :
Derneğe iki türlü üyelik söz konusudur. (Bu yönetmeliğin kabulünden sonra uygulanır. Mevcut üyelerin özlük hakları aynen korunur)

Asli üye

 1. 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygunluk gösteren Nükleer Tıp uzmanları ya da yasalarca kabul edilmiş bir kurumda Nükleer Tıp uzmanlık eğitimi almakta olan hekimler derneğe asli üye olabilirler.
 2. Türk vatandaşı olan yada Türkiye’de ikametgah hakkı bulunan ve asli üye olma hakkına sahip kişiler, varsa mesleklerini icra ettikleri bölgedeki şubeye, yoksa genel merkeze başvuruyla derneğe üye olurlar.
 3. Yurt dışında ikamet eden asli üye olma şartına haiz kişiler genel merkeze başvururlar.
 4. Asli üyelik başvurusu iki üyenin tavsiyesini içeren bir dilekçe ile Şube veya Genel Merkez Yönetim Kurulu’na yapılır ve Yönetim Kurulu onayı ile üyelik gerçekleşir.
 5. Asli üyeler üye giriş aidatı ve yıllık aidat ödemekle yükümlüdürler.
 6. Asli üyeler şubelerin ve Genel Merkezin yönetim, denetim kurulları ile etik ve bilimsel kurullarına seçilebilirler, bu kurullar için yapılacak seçimlerde oy hakkına sahiptirler.

Fahri (Onursal) üye

 1. En az 20 yıl asli üye olarak yükümlülüklerini yerine getirmiş ve 67 yaşını doldurmuş üyeler,
 2. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim alanlarına katkısını yaptığı bilimsel veya sosyal çalışmalarla kanıtlayan ya da derneğe maddi, manevi katkıda bulunmuş ve üye olmasında yarar görülen kişiler,
 3. Nükleer Tıp ile ilişkisi bulunan kamu ya da ticari kuruluşlar seçecekleri bir temsilci aracılığı ile fahri üye olabilirler,
 4. Nükleer Tıp ve kapsadığı bilim dalları içerisinde görev yapan kişiler ve diğer bilim dallarında çalışan hekimler, araştırmacılar, sağlık çalışanları ve yöneticiler’den 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na uygunluk gösterenler,
 5. Fahri üyelik için en az iki üyenin teklifini içeren dilekçe ile başvurulur ve Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir,
 6. Fahri üyeler aidat ödemek zorunda değillerdir.
 7. Fahri üyelerin genel kurulda oy hakları yoktur, derneğin idari kurullarına seçilemezler.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
MADDE V :
Üyeliğin sona ermesi; vefat, dernek üyeliğinden ayrılma ya da çıkarılma yolu ile olur.

 1. Her üye dilediği zaman şube ya da Genel Merkez Yönetim Kuruluna dilekçe ile yazılı olarak başvurarak üyelikten ayrılabilir
 2. Derneğin onur ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan üyeler, etik kurul önerisi ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılabilir
 3. Nükleer Tıp uzmanlık öğrencisi iken uzman unvanını almadan ayrılanlar ile dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybeden üyeler Genel Merkez Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır
 4. İki yıl süre ile aidatını ödememiş olanlar Genel Merkez Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılır

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE VI :
Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Genel Merkez Yönetim Kurulu
 3. Genel Merkez Denetleme Kurulu
 4. Şubeler
 5. Şube genel kurulu
 6. Şube yönetim kurulu
 7. Şube denetleme kurulu

GENEL KURUL
MADDE VII :
Genel Kurul : Oy verme hakkına sahip üyelerden oluşur. İki yılda bir Nisan ayında olağan veya olağanüstü (Yönetim Kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine) toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlemek Dernekler Kanunu esaslarına göre yönetim kurulunun görevidir. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

MADDE VIII :
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri :
Aşağıda yazılı konular Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi.
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi.
 4. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması.
 7. Gerekli görülen yerlerde derneğin şubesini açmak yada kapatmak,
 8. Derneğin fesih edilmesi,
 9. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE IX :
Çağrı Usulü :
Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü saati yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek ya da yazılı veya elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 7 günden az, 60 günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz. Genel Kurul Merkez Yönetim Kurulu veya Merkez Denetleme Kurulunun salt çoğunluğu ya da üyelerin en az 1/5 inin yazılı istemi üzerine olağanüstü olarak toplanır.

MADDE X :
Toplantı Yeri :
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun kararı üzerine Ulusal Nükleer Tıp Kongrelerinin yapıldığı yerde ve kongre sırasında yapılır.

MADDE XI :
Toplantı Yeter Sayısı :
Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda sayı aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE XII:
Toplantının Yapılış Usulü:
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

MADDE XIII :
Toplantıda Görüşülecek Konular :
Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

MADDE XIV :
Yönetim Kurulu Teşkili ve Görevleri :
Yönetim kurulu genel kurulca iki yıl için gizli oyla seçilen 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Yedek yönetim kurulu üyeleri asiller için yapılan seçimden arda kalan adaylardan oy sırasına göre belirlenir. Bu kurullara üye aidatlarını ödemeyen veya genel kurula yazılı ve divanca geçerli olan mazeret beyan etmeksizin katılmayan üyeler aday olamaz. Oylarda eşitlik olması durumunda sıralamanın belirlenmesi amacıyla kura çekilir. Asli üyelerde boşalma olursa, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı, sayman üye seçimini yapar. İki dönem başkanlık yapan biri sonraki dönemlerde başkanlık yapamaz. Yönetim Kuruluna aynı üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
 2. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereklerini yerine getirmek,
 3. Çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, gerekli görülen çalışma ve görev gruplarını kurmak,
 4. Derneğin bilimsel çalışmaları için kısa ve uzun süreli planlarını hazırlamak,
 5. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 6. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
 7. Dernek tüzüğünde ve mevzuatında belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmak ve yetkilerini kullanmak,
 8. Derneğe ait amblem ve/veya logo seçimini yapmak, değiştirmek ve resmi kaydını yaptırmak.

MADDE XV :
Yönetim Kurulunun Üyelerle Tamamlanması:
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurmasıyla mahallin sulh-hukuk hakimi dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE XVI:
Denetleme Kurulu Teşkili ve Görevleri :
Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Asil ve yedek denetleme kurulu üye seçimleri ayrı ayrı yapılır. Bu kurullara üye aidatını ödemeyen ve Genel Kurul toplantılarına mazeretsiz katılım göstermeyen üyeler aday olamaz. Denetleme Kurulu 6 ayı geçmeyen aralıklarla toplantı ve denetleme sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder. Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yerine getirilir.

MADDE XVII:
Diğer Kurullar :
Yönetim kurulunca seçilen üyelerden oluşur. Derneğin amaçlarına gerçekleştirilmesinde yönetim kuruluna yardımcı olur, çalışmaları yönergelerle belirlenir (Danışma, etik, eğitim, araştırma, yayın, bilimsel toplantı konuları vb.).

MADDE XVIII:
Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve adresleri ve meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

MADDE XIX:
Şubelerin Kuruluşu:
Genel Kurulun kararıyla gerekli görülen illerde ya da birkaç ilin bir araya gelerek oluşturacağı bölgelerde şube açılabilir. Bölgelerin tespiti ve ilanı Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca gerçekleştirilir. Bölge, şube merkezi kuruluşunda en fazla faal üyenin bulunduğu şehirde bulunur. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 üye tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuru yapılır. Şubelerin adı “ Türkiye Nükleer Tıp Derneği …… Şubesi” biçiminde belirtilir.

Şubeler olağan genel kurullarını merkez genel kurul toplantısından en az 2 ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her on (10) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 5‘dan fazla veya toplam üye sayısı 10’ dan az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Şubeler dernek tüzüğüne uygun olarak çalışırlar. Tüzüğe aykırılık durumunda merkez genel kurulu kararıyla şube yönetim kurulu görevden alınabilir. Şubeler her türlü faaliyetlerini dernek tüzüğü çerçevesinde yerine getirirler ve faaliyetlerini ana merkeze bildirmek zorundadırlar.

Gerek yurt içi gerekse yurt dışı yazışmalarını ve faaliyetlerini ana merkez aracılığı veya onayı ile yaparlar.

Şubeler üye aidatlarını ve elde edilen gelirleri ana merkeze iletirler. Şubenin sağladığı gelirin ana yönetim kurulu tarafından her yıl belirlenen orandaki miktarı şubeye gelir olarak yönetim kurulu kararıyla verilir. Şubeler gerek görüldüğünde genel kurul kararıyla kapatılabilirler.

MADDE XX :
Şubenin Organları :
Her şubede Yönetim ve Denetleme kurulu o şube genel kurulu tarafından oluşturulur. Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman seçer. Denetleme kurulu, gizli oyla seçilen 3 asli, 3 yedek üyeden oluşur. Yedek Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri asliler için yapılan seçimden arda kalan adaylardan oy sırasına göre belirlenir. Şube yönetim ve denetim kurullarının seçimi, görev ve yetkileri Genel Merkez Kurullarının aynısıdır.

DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE XXI :

  1. 1.Aidatlar

 

  1. A) Yıllık Üye Aidatı 50 TL.-olup bu miktar genel kurul kararıyla artırılabilir. Fahri üyeler dışındakiler aidat ödemekle yükümlüdür. Yıllık aidat o yılın Şubat ayı sonuna kadar ödenmelidir. Daha sonraki ödemeler % 50 zamlı olarak yapılır.

 

  1. B) Üye Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olarak 10 TL. ödenir. Genel Kurul kararıyla bu miktar arttırılabilir.

 

  1. 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen sosyal faaliyetler ve konferans, kongre, kurs gibi faaliyetlerde sağlanan gelirler.

 

  1. 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

 

  1. 4. 5253 sayılı Dernekler Kanunu 21. maddesi uyarınca mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aynî ve nakdî yardımlar.

 

  5. Bağışlar ve artımlardan ibarettir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
Madde XXII:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DEFTER VE KAYITLAR
MADDE XXIII :
Dernek Genel Merkez ve şubelerinde noterden tasdikli aşağıdaki defterler tutulur.
1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE XXIV :
Tüzük değişikliği genel kurula katılanların üçte iki çoğunluğu ile yapılır.

DERNEĞİN FESHİ
MADDE XXV:
Dernek Genel Kurulu her zaman feshe karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler dernekler yönetmeliğinin 14. maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak şartıyla, ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bir derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi mahallinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz. Derneğin feshi halinde mal varlığı Merkez Genel Kurulunca oluşturulacak 3 kişilik bir tasfiye komitesi tarafından, amacına uygun bir vakıf, dernek ya da kuruluşa devredilir.

MADDE XXVI :
Bu tüzükte yer almayan hükümler için 5253 sayılı dernekler kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde işlem yapılır.

KURUCU ÜYELER
MADDE XXVII :
Derneğin kurucularının adı, soyadı, mesleği, görev yeri, ikametgah adresi, doğum yeri, doğum tarihi ve uyruğu aşağıdadır.
 

Fevzi RENDA, Prof.Dr.A.Ü.Tıp.Fak.Tahran cad. 6/4 Kavaklıdere/Ankara, IST.1336,T.C.
A.İrfan URGANCIOĞLU, Prof.Dr.İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fak. Dümen Sok.3/4 Fatih/İstanbul, IST,1340,T.C.
Ali Tan IŞITMAN, Prof.Dr.A.Ü.Tıp Fak.Billur sok.19/10 Kavaklıdere/Ankara.ANK.1928,T.C.
Ali Nail TARTAROĞLU, Prof.Dr.Ege Ü.Tıp Fak.Atatürk Cad.336 İzmir, Seferihisar/İzmir, 1341, T.C.
Coşkun BEKDİK, Doç.Dr.Hacettepe Ü.Tıp Fak. Çekre sok.6/A, Çankaya/Ankara, IST.1934, T.C.
Münir TELATAR, Doç.Dr.A.Ü. Tıp Fak.Ahmetler cad.13/14 Yenişehir/Ankara, Yenipazar, 1937, T.C.
Güner TOKUZ, Dr.A.Ü. Tıp Fak. Özveren sok.10/5 Maltepe/Ankara, Kahramanmaraş, 1933, T.C.
Ergun ERGUN, Dr.A.Ü. Tıp Fak. Menekşe sok. 31/6 Yenişehir/Ankara, Yenipazar, 1937, T.C.
Behçet İZBIRAK, Dr.A.Ü.Tıp Fak.Cemal Gürsel cad. 38/3 Ankara, Kayseri, 1930, T.C.
Asım AKİN, Doç.Dr.A.Ü.Tıp Fak. Ilgaz sok. 14/2 Kazım Özal Mak.Ankara, İst.1940, T.C.