Bir Sayfa Seçin

27.Ulusal Nükleer Tıp

 

01.04.2015

Salon 2

Olgu Bazlı Pet-Bt Raporlama Kursu – Baş ve Boyun Tümörleri
Tevfik Fikret Çermik
[PDF]

02.04.2015

Salon 1

Kastrasyona Dirençli Prostat Kanseri Tedavisinde Kullanılan 177 Lu-DKFZ-617’nin (177Lu-PSMA) İn Vitro ve İn Vivo Olarak Stabilitesinin Değerlendirilmesi
Aslan Aygün
[PDF]

Lu-177 DOTATATE Nöroendokrin Tümör/Karsinom Tedavisi Deneyimi ve Etkinliği
Emine Acar
[PDF]

Biyokimyasal Nüks Saptanan Düşük PSA Değeri Bulunan Prostat Kanserli Hastalarda (68)Ga-PSMA PET/BT Görüntülemesinin Rolü
Emre Demirci
[PDF]

Nöroendokrin Tümörlerde GA-68 DOTA-TATE ve F-18 FDG PET/BT ile Volümetik Parametrelere Dayalı Kombine Görüntülemenin Katkısı; Tümör Proliferasyon İndeksi ve Serum Kromogranin A Seviyeleri ile Karşılaştırmalı Çalışma
Mustafa Kula
[PDF]

Yttrium-90 Mikroküre Tedavisinde Radyasyon Kaynaklı Karaciğer Hastalığı (RILD) Analizi ve Terapötik Aktivite Miktarı ile Karaciğer Fonksiyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Handan Tanyıldızı
[PDF]

Primer ve Metastatik Karaciğer Lezyonlarında Y-90 Radyoembolizasyon Tedavisi Deneyimi ve Etkinliği
Emine Acar
[PDF]

Evolving Role of PET Imaging in Managing Patients with Infection and Inflammation
Abass Alavi
[PDF]

Global Mo-99/Tc-99m Supply Issues and Perspectives
Bernard Ponsard
[PDF]

Global Perspective on Nuclear Reactors and M0-99/TC-99m Supply
Joao Alberto Osso Junior
[PDF]

M0-99/TC-99m Üretim Problemlerinin Nükleer Tıpta Etkileri ve Öneriler
Nuri Arslan
[PDF]

Resertifikasyon/Yeniden Belgelendirme Süreci
Emre Entok
[PDF]

Tukmos Nükleer Tıp Müfredat Komisyonu
Gamze Çapa Kaya
[PDF]

Salon 2

Nükleer Tıp Gözüyle Tedavi Yanıtı: Optimum Yaklaşım Ne Olmalı?
Akın Yıldız
[PDF]

Solid Tümörlerde Tıbbi Onkolog Tedavi Yanıtını Nasıl Yorumluyor?
Mustafa Özdoğan
[PDF]

Y-90 Mikroküre Tedavisinde Dozimetri
Metin Erkılıç
[PDF]

RAI Tedavilerinde Dozimetrik Yaklaşım
Nalan Alan Selçuk
[PDF]

Onkolojide SPECT-SPECT/BT
Murathan Şahin
[PDF]

Pulmoner Embolide SPECT-SPECT/BT
Tanju Yusuf Erdil
[PDF]

Soliter Pulmoner Nodülde F-18 Fdg Pet/Bt’de Kantitatif Volumetrik Metabolik Ölçüm Yöntemlerinin Yeri
Tarık Şengöz
[PDF]

Şüpheli Hipofiz Tümörlerinin Değerlendirilmesinde 68GA-DOTATATE PET/BT
Fuad Novruzov
[PDF]

Sık Görülen Primer ve Metastatik Beyin Tümörlerinin Ayırıcı Tanısında FDG PET/BT’nin Yararı
Fuad Novruzov
[PDF]

Multipl Myelom Hastalarında Aktif Hastalık İle Fdg Pet/Bt Bulgularının Korelasyonu
Semra Demirtaş
[PDF]

Böbrek Tümörlerinde I.V Kontrastlı F-18 FDG PET-BT’nin Tanı ve Evrelemeye Katkısı
Cihan Gündoğan
[PDF]

Tanı Aşamasında Meme Kanserli Olgularda FDG PET-BT’nin Tümör Evrelemesine Katkısı
Esra Arslan
[PDF]

Primer Odak Arama ve Metabolik Karakterizasyon Amacıyla Yapılan Ga-68 DOTA TATE/NOC PET-BT’nin Değerlendirilmesi
Emine Göknur Işık
[PDF]

Sentinel Lenf Nodu Görüntülemede Neoadjuvan Kemoterapinin Etkisi ve SPECT/BT Bulguları
Barış Razavi
[PDF]

03.04.2015

Salon 1

Optimization of Radioiodine Therapy of Differentiated Thyroid Cancer
Ana Ugrinska
[PDF]

Uluslararası Güncel Kılavuzların Kritik Değerlendirmesi
Gökhan İçöz
[PDF]

Dediferansiye Tiroid Kanseri ve Radyoiyot Tedavisi Dışındaki Yaklaşımlar
Özgür Karaçalıoğlu
[PDF]

Nöroendokrin Tümörlerde Medikal Onkoloji Perspektifi
Andaç Argon
[PDF]

Nuclear Medicine Perspective for NETs and PRRT
Jolanta Kunikowska
[PDF]

Hikmet Bayhan
[PDF]

Salon 2

Jinekolojik Tümörlerde Radyolojik Değerlendirme Neler Sunuyor?
Murat Acar
[PDF]

PET/CT Imaging in Gynecologic Tumors
Patrick J. Peller
[PDF]

Jinekolojik Tümörlerde Klinisyen Görüntüleme Yöntemlerinden Ne Bekliyor?
Ümran Küçükgöz Güleç
[PDF]

Radyasyon Onkoloğu PET/BT’den Neler Bekler? Nükleer Tıp Uzmanı Neler Verebilir?
Hale Başak Çağlar
[PDF]

Radyoterapi Planlamada PET/BT Kullanımı Olgu sunumları
Metin Güden, Kezban Berberoğlu
[PDF]

Malign Plevral Mezotelyomada Yeni Bir Prognostik Parametre Olarak 18F-FDG PET/BT’de Kemik İliği Tutulumu
Engin Alagöz
[PDF]

Meme Karsinomunda Primer Tümör ve Aksiller Metastazın Tespitinde 18F-FDG PET/BT’nin Standardize Maksimal Uptake’i ve Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Görünür Difüzyon Katsayısının Karşılaştırılması
Aynur Özen
[PDF]

Neoadjuvan Kemoterapi Uygulanan Meme Kanserli Hastalarda PET/BT ile Tedavi Yanıtının Değerlendirilmesi
Mehmet Fatih Geçer
[PDF]

Tanı Aşamasında Meme Kanserinde Primer Tümör FDG Suvmax Değeri ile Histolojik Grade, Reseptör Durumu ve CERBB2 Arasındaki İlişki
Esra Arslan
[PDF]

Multipl Kemik Metastazi Olan Ağrı Palyasyonu Amacı ile Radyonüklid Tedavi Almış Hastalarda Kemik Sintigrafisi, Biyokimyasal Parametreler ve Klinik Parametrelerin Karşılaştırılması
Melahat Aslan
[PDF]

Prostat Kanserinde Prostat Spesifik Membran Antijen 177Lu-DKFZ-617 (177Lu-PSMA) Tedavisinde Organ ve Tümör Dozimetrisi: İlk sonuçlar
Nami Yeyin
[PDF]

PET/BT Hastaları için Üriner Aktivitenin Radyasyon Dozuna Etkisi
Serdar Savaş Gül
[PDF]

İyi Differensiye Düşük Riskli Tiroit Kanseri Hastalarında Kişiselleştirilmiş Hedef Doku Dozimetrisi
Nami Yeyin
[PDF]

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Tanı Değeri ve Nötrofil/Lenfosit Oranı ile Karşılaştırılması
Serdar Savaş Gül
[PDF]

Onkolojik PET/BT Tetkiki Yapılan Hastalarda Aksesuar Dalak Görülme İnsidansı
Serdar Savaş Gül
[PDF]

04.04.2015

Salon 1

Role of PET/CT in Breast Cancer
Patrick J. Peller
[PDF]

Novel Molecular Breast Imaging
Patrick J. Peller
[PDF]

Kardiyak PET/BT Uygulamaları
Tarık Başoğlu
[PDF]

PET/BT ve LENFOMA Nelere Yanıt Verebilir?
Gülin Uçmak
[PDF]

Lenfomada Güncel Klinik Bakış – Medikal Onkolog Görüntülemeden Neler Bekliyor?
İbrahim Barışta
[PDF]

Simultane Tüm Vücut PET/MR Görüntüleme Sistemi: Gazi Üniversitesi Projesi
L. Özlem Atay Kapucu
[PDF]

Yeni Jenerasyon PET/CT cihaz seçim kriterleri ?
Okan Falay
[PDF]

Salon 2

Karaciğer Malignansilerinde Radyoemblizasyon Dışı Alternatif Tedavi Yöntemleri
Ahmet Kemal Fırat
[PDF]

Radyomikroküre Tedavisi Uygulaması: Ne Zaman ve Nasıl Yapalım?
Bilge Volkan-Salancı
[PDF]

xSPECT – Advances in Nuclear Medicine
Harun İlhan
[PDF]

Radyofarmasötiklerin Fiyatlandırma ve Ruhsatlandırma Süreçleri
İrfan Peksoy
[PDF]

Endüstri Gözüyle Radyofarmasötiklerin Ruhsatlandırma ve Fiyatlandırma Süreçleri
Zeliha Perkit
[PDF]

Kranial Fibröz Displazi Olgularında Kombine Radyonüklid Görüntüleme: Tc-99m MDP/MIBI SPECT/BT ile Uzun Dönem Prospektif Takip Çalışması
Kevser Öksüzoğlu
[PDF]

Pediatrik Lenfomada PET/BT İle Tedavi Yanıtı Değerlendirilmesinde Suvmax, BT ve Deauville Kriterlerinin Karşılaştırılması
Neslihan Çetin Avcı
[PDF]

Levatirasetam, Valproik Asit ve Karbamazepin Tedavisi Alan Pediatrik Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluk Değişiklikleri
Zehra Pınar Koç
[PDF]

Tiroid Folikuler Neoplazilerinin Sitolojik ve Histopatolojik Korelasyonu: 931 Hastalık İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Deneyimimiz
Engin Alagöz
[PDF]

Postoperatif Yüksek Riskli Diferansiye Tiroid Kanseri Evrelemesinde FDG PET/BT’nin Yeri ve Prognoza Katkısı
Hülya Efetürk
[PDF]

Ratlarda Oluşturulan Testis Torsiyon-Detorsiyon Modelinde 1 Günlük Melatonin ve Puls Manyetik Alan Uygulamasının Etkisinin PET/BT Tetkiki ve Testis Sintigrafisi ile Birlikte Gösterilmesi
Serdar Savaş Gül
[PDF]

Aktive Kahverengi Yağ Dokusunun Kan Lipid Profili, Karaciğer Fonksiyon Testleri ve Non Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı ile İlişkisi
Kevser Öksüzoğlu
[PDF]

Dekspantenolün Radyasyon Hasarından Koruyucu Etkisinin Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi ile Değerlendirilmesi
Zehra Pınar Koç
[PDF]

Nükleer Tıp Teknisyen/Teknikerlerinin Kongre ve/veya Eğitimlere Katılımı ve Verimliliği
Burak Sönmezer
[PDF]

Salon 3

Temel Kavramlar ve Radyasyon Birimleri
Bağnu Uysal
[PDF]

Radyasyonun Ölçülmesi ve Kişisel Dozimetre Kullanımı
Didem Göksoy
[PDF]

Radyasyonun Biyolojik Etkileri
Gökçen Topal Kural
[PDF]

Tedavide Kullanılan Radyofarmasötikler ve Özellikleri
Türkan Ertay
[PDF]

Nükleer Tıpta Radyoaktif İyot Tedavisi
Burak Sönmezer
[PDF]

Diğer Radyonüklid Tedavi Uygulamaları
Emine Acar
[PDF]

Radyasyon Güvenliği Mevzuatı
Kamil Köseoğlu
[PDF]

Tedavi Uygulamalarında Radyasyondan Korunma
Kamil Köseoğlu
[PDF]

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Radyasyondan Korunmanın Yeri ve Önemi
Gökçen Topal Kural
[PDF]

Radyoaktif Maddelerin Güvenli Taşınması ve Atık Yönetimi
Bağnu Uysal
[PDF]

Radyasyon Kazaları Nükleer Tıpta Kaza Sonucu Tıbbi Işınlama
Bağnu Uysal
[PDF]

Radyoaktif Bulaş; Neler Yapmalıyız?
Didem Göksoy
[PDF]

Nükleer Tıp Teknikerliği Eğitimi ve Meslek Tanımı
Türkan Ertay
[PDF]

Türkiye’de Nükleer Tıp Tekniker Eğitimi
Bağnu Uysal
[PDF]

NT Teknikerliği Sorunları ve Çözüm Önerileri
[PDF]

05.04.2015

Salon 1

Metastatik Kemik Hastalığında Palyatif Radyonüklid Tedavi
Funda Aydın
[PDF]

Metastatik Kemik Hastalığı Tanı ve Tedavi İzleminde Görüntüleme Yöntemleri
Meltem Çağlar Tuncalı
[PDF]

Peptide Radioligand Therapy (PRLT) in Castrate Resistant, Metastatic Prostate Cancer using Lu-177 PSMA
Harshad R. Kulkarni
[PDF]

Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) and PET
Tibor Vag
[PDF]

Salon 2

Radyonüklid Tedavi Uygulamalarında Radyasyon Güvenliği Prensipleri
Bengül Günalp
[PDF]

Radyonüklid Tedavi Dozu Belirlemede Kantitatif SPECT/CT ve PET/CT Görüntüleme
Türkay Toklu
[PDF]

Araştırma ve Yayın Etiğinde İlkeler, Sık Yaşanan Sorunlar
Suna Kıraç
[PDF]