Bir Sayfa Seçin

Olgu Köşeşi

Klinik Bulgular:
29 yaşında kadın hasta kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, solunum güçlüğü şikayetleri ile klinisyene başvurmuş. Toraks bilgisayarlı tomografisinde mediastinal-bilateral hiler bölgelerde patolojik boyutlarda lenf nodları tespit edilmiş. Hasta malignite araştırması amacı ile PET-BT çekimi için kliniğimize yönlendirildi.

PET-BT Görüntüleri

Yorum:
Tüm vücut PET-BT görüntülemesinde boyunda sağ skalen bölgede, her iki aksiller bölgede, mediastende, her iki akciğer hiler-peribronşial bölgelerde, abdomende, her iki inguinal bölgede hipermetabolik lenf nodları, dalak ve karaciğerde heterojen paternde yer yer fokalleşen artmış FDG tutulumları, kemik yapılarda multipl hipermetabolik odaklar tespit edildi (Resim 1A-1B). Bu bulgular ışığında supra-infradiafragmatik lenf nodları, dalak, karaciğer, kemik–kemik iliği tutulumu ile presente olan malign lenfoproliferatif hastalıklar açısından incelenmesi önerildi. Hastaya mediastinal lenf nodu biyopsisi yapıldı ve histopatolojik incelemede sarkoidozis ile uyumlu nonnekrotizan granülom saptandı. Sarkoidozis tanısı konulan hastaya kortikosteroid tedavisi başlandı. 6 ay süre ile tedavisine devam edilen hastanın kontrol PET-BT görüntülemesinde ise patolojik FDG tutulumu izlenmedi (Resim 2).

Kaynak:
Savaş Karyağar1, Sevda S Karyağar1, Ünal Şahin2

1. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nükleer Tıp Kliniği, Trabzon
2. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı,Rize

————————————————————————————————————————————————-

Klinik Bulgular:
34 yaşında erkek hasta. 4 aydır yüksek ateş ve yakın zamanda seyahat anamnezi olan hastada pansitopeni, hepatosplenomegali, karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme tespit edilmiş.

PET-BT Görüntüleri

Yorum:
FDG-PET/ BT’de hepatosplenomegali görünümüne dalakta diffüz artmış tutulum eşlik etmekteydi. Hasta hematolojik sistemi tutan bir parazitik enfeksiyon hastalığı olan babesioz tanısı aldı.

Kaynak:
Nurhan Ergül, Metin Halac, Tevfik F. Cermik, Resat Ozaras, Sait Sager, Çetin Onsel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

————————————————————————————————————————————————-

Klinik Bulgular:
2 aydır yüksek ateş nedeniyle izlenen 61 yaşında bayan hasta.

PET-BT Görüntüleri

Yorum:
Hastanın FDG-PET/ BT görüntülerinde büyük damar traselerinde (aorta, subklavian arterler ve juguler arterler) artmış FDG tutulumu izlendi. Temporal arter biyopsisinde dev hücreli arterit (temporal arterit) teşhis edildi.

Kaynak:
Nurhan Ergül, Metin Halac, Tevfik F. Cermik, Resat Ozaras, Sait Sager, Çetin Onsel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı

————————————————————————————————————————————————-

Klinik bilgi:
Kırk yaşında bayan hasta kilo kaybı, sağ yan ağrısı, ve hematüri yakınmalarıyla hastanemize başvurdu. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) çalışmaları sağ böbrekte bir kitle ve inferior vena kavada sağ atrium içerisine uzanan trombüs açığa çıkardı.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri

PET-BT Görüntüleri ve Yorum

Tüm vücut F-18 FDG PET/BT taraması sağ renal kitlede ve inferior vena kavada (İVK) sağ atriuma uzanan tümör trombüsünde yoğun F-18 FDG tutulumu gösterdi. Hastaya sağ nefrektomi uygulandı. Sağ böbrekteki kitle ile İVK içerisindeki trombüsten alınan biyopsi materyalinin histoloji ve immünohistokimyası renal hücreli karsinom olarak geldi.

Kaynak: Vaka Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Uzm Dr Tamer Özülker, Uzm Dr Filiz Özülker, Uzm Dr Özgür Eker, Uzm Dr Tamer Aydın ve Doç Dr Tevfik Özpaçacı tarafından hazırlanmıştır.