Bir Sayfa Seçin

Ödül ve Destek Yönergesi

MADDE 1. GEREKÇE

Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) Ödül ve Destek Yönergesi’nin amacı, Dernek tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Nükleer Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek ve üyelerini teşvik etmek üzere verilecek ödül ve desteklerin ilkelerini belirlemektir.

MADDE 2. ÖDÜL TANIMLAMALARI VE KOŞULLARI

– “TNTD Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü”
– “TNTD Ulusal Kongre Genç Araştırmacı Ödülü”
– “TNTD Ulusal Kongre Poster Bildiri Ödülü ”
– “TNTD Bilimsel Yayın Ödülü” veya “TSNM Scientific Paper Prize”
– “TNTD Yeterlik Sınavı Ödülü”

MADDE 3. PROF.DR. SUPHİ ARTUNKAL ÖDÜLÜ

3.1. Amaç
3.1.1. Türkiye Nükleer Tıp Derneği tarafından verilecek olan Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü her yıl yapılmakta olan Ulusal Nükleer Tıp Kongrelerinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılmış, Türkiye'de başlanmış ve tamamlanmış, prospektif ve söz konusu kongrede sözlü olarak sunulan en iyi araştırma çalışmasına verilir.

3.1.2. Ödülün veriliş amacı Nükleer Tıbbın ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak ve vazgeçilmez özelliklerini ortaya çıkarmaktır. Ödül bu amaçlara hizmet edebilecek özgün akademik çalışmaları teşvik etmek için verilir.

3.2. Yöntem
3.2.1. Ödül tutarı 1000 (bin) Euro karşılığı Türk Lirası olup, ulusal kongre esnasında yapılacak ödül töreninde ödül jürisi başkanı tarafından, seçilen çalışmanın grup adına sunumunu yapan kişiye Türk Lirası karşılığı çek olarak verilir. Çalışmada ismi bulunan tüm diğer araştırmacılara da ödül beratı aynı oturumda verilir. Ödül kazanan çalışmada yer alan araştırmacılardan bu oturumda bulunmayanlara belgeleri posta yolu ile iletilir.

3.2.2. Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü’ne aday olan ve aşağıda tanımlanacak olan diğer 4 çalışmanın sunumunu yapan kişilere ise aday olduklarını belgeleyen tek nüsha olarak hazırlanmış adaylık beratı aynı oturumda verilir.

3.3. Başvuru koşulları
3.3.1. Nükleer Tıp Kongresine gönderilmiş olan ve aday olma arzusunu bildiren araştırma çalışmaları 3.1.1. ve 3.1.2 maddelerde belirtilen koşullara uygun olmak kaydıyla Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü’ne aday adayı olarak kabul edilirler. Aday adayı olan sözlü bildiriler arasından, kongre bilimsel kurulundan en yüksek puanı alan 5 bildiri, Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü’ne aday olarak seçilir.

3.3.2. Ödüle aday adayı olan çalışmalar özgün ve prospektif olmalı, yapıldığı kuruluşun etik kurulundan izin alınmış olmalı, daha önceden tamamı ya da bir bölümü herhangi bir ulusal veya uluslararası kongrede sunulmamış ve dergilerde yayınlanmamış olmalıdır.

3.4. Ödül Jürisi
3.4.1. Prof .Dr .Suphi Artunkal Ödülü jürisi 5 (beş) kişiden oluşur.

3.4.2. Ödül jürisinde Profesör Unvanına sahip öğretim üyeleri yer alabilir. (Dernek başkanı ve Kongre başkanı dışında)

3.4.3. Ödülün verileceği yılın Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı ve Kongre Başkanı ödül jürisinde doğal üye olarak bulunurlar. Geriye kalan 3 üye Türkiye Nükleer Tıp Derneğine kayıtlı, jüride görev alabileceğini Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kuruluna bildiren nükleer tıp profesörleri arasından Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulunca belirlenir. Bu üç üyenin yanı sıra iki üye de yedek üye olarak seçilir.

3.4.4. Dernek Başkanı ve Kongre Başkanının aynı kişi olması durumunda 4 (dört) üye jüriye seçilir.

3.5. Uygulama
3.5.1. Her kongrede sözlü olarak sunulmak için gönderilen ve sözlü bildiri olarak kabul edilmiş çalışma özetleri arasından, özeti gönderirken ödüle aday olmak istediğini belirtmiş olan ve bilimsel kurulun notlarına göre en yüksek puan alan 5 çalışmanın tam metni ödül jürisine değerlendirme için gönderilir. Ayrıca Madde 3.3.2. teki hususların çalışmaları için geçerli olduğuna dair, birinci yazar tarafından imzalanmış bir yazı da tam metne eşlik etmelidir.

A) Çalışma özgün ve literatüre yeni bir katkı sağlayıcı nitelikte midir?
B) Nükleer tıbbın kullanımını yaygınlaştırıcı ve tanıtıcı niteliği var mıdır?
C) Araştırmada kullanılan yöntemler yeterli ve hedeflenen verileri toplamaya uygun mudur? (olgu seçimi, olgu veya deney sayısı, cihaz, görüntüleme parametreleri, işlemleme, vs..)
D) Bulguların değerlendirilmesi ve istatistik yöntemler yeterli midir?
E) Uygun sonuçlara ulaşılmış ve veriler doğru değerlendirilmiş midir? (EK 2A)

3.5.2. Bu aşamada ödüle aday çalışma sahiplerinden çalışmalarının bütün metnini organizasyon komitesince istendikten en fazla iki hafta sonrasında teslim etmeleri gerekir. Bu süre içerisinde çalışmalarını tam metin olarak göndermeyen başvuru sahipleri ödül adaylığından vazgeçmiş sayılırlar.

3.5.3. Jüri üyeleri kendilerine gönderilecek tam metinleri inceleyip kongre sırasında bu çalışmaların sunumlarını izleyerek yukarıdaki kriterleri (A, B, C, D, E) bağımsız olarak yeniden puanlarlar ve ayrıca sunum esasında aşağıdaki kriterleri de 0-4 arasında (0: Çok zayıf, 1: Zayıf, 2: Orta, 3: İyi, 4: Çok iyi) puanlayarak değerlendirirler.

F) Sunum materyalinin görsel kalitesi ve tekniği uygun mudur?
G) Amaçlar, yöntem ve bulgular iyi açıklanmış, bulgular iyi tartışılmış mıdır?
H) Sunum sonrasında sorulara yeterli yanıt verilmiş midir? (EK 2B)

Jüri üyeleri kongre organizasyon komitesince kendilerine belirtilecek tarih ve zamanda, toplanarak her çalışma için her kritere verdikleri puanları yazılı olarak verirler. Böylece her çalışma için 160 puan üzerinden bir not oluşur. Puanlar verildikten sonra değiştirilemez. Ödülü en yüksek not alan çalışma alır. Bu oturuma Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı başkanlık eder ve oylama sonucunu Kongre Başkanı ile birlikte ödül oturumunda açıklar.

3.5.4. Bilimsel kuruldan seçilerek katılan Jüri üyelerinin kimlikleri organizasyon komitesi tarafından gizli tutulur ve ödül oturumundan önce açıklanmaz. Ödüllerin verilişi sırasında ise bu üyelerin kimlikleri isim ve unvanlarıyla belirtilir.

3.6. Diğer hususlar
3.6.1. Ödülün verilmesine ya da ödül jürisinin belirlenmesine veya değerlendirilmesine ilişkin itirazlar Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanlığına yapılır ve Yönetim Kurulu'nca değerlendirilerek karara bağlanır.

3.6.2. Ödüle aday çalışmaların başvuru koşullarına uygunluğu bizzat her jüri üyesi tarafından değerlendirilir.

3.6.3. Ödül verilen bir çalışmanın kronolojik olarak ulusal kongreden daha sonra yapılacak olan bir diğer kongrede sunulmak üzere gönderilmiş olması veya daha sonra bir dergide basılması ödül verilmesine engel değildir.

3.6.4. Ödül jürisi ödüle değer çalışma bulunmadığı takdirde o yıl ödül vermeme hakkına sahiptir. Jüri değerlendirme toplantısında hesaplanan en yüksek not 160 üzerinden 40 veya daha düşük ise jüri o yıl ödül vermemeye karar verebilir. Jüri birincilik ödülü vermeksizin bir ya da iki teşvik ödülü verebilir. Eğer en yüksek not 160 üzerinden 100 veya daha düşük ise, ödül teşvik ödülüne dönüştürülebilir. Teşvik ödülleri her çalışma için toplam ödül miktarının 1/2'si yani 500 Euro karşılığı Türk lirasıdır.

Birinci ve ikinci çalışmanın notlarının birbirine çok yakın olması (en çok 2 puan fark) durumunda jüri birincilik ödülünü veya teşvik ödülünü paylaştırmaya karar verebilir. Bu durumda 2. ve 3. çalışmalar arasındaki puan farkı göz önünde tutulmaz. Birincilik ödülü verilmemesi veya paylaştırılması, hiçbir çalışmaya ödül verilmemesi, bir ya da iki çalışmaya teşvik ödülü verilmesi kararı, yukarıdaki puanlamalara uyularak takdir edilir.

3.6.5. Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu bu kurallar üzerinde değişiklik yapmak ve ödül tutarını değiştirmek hakkına sahiptir.

MADDE 4. TNTD ULUSAL KONGRE GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

4.1. Amaç
4.1.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından yapılmış, Türkiye'de başlanmış ve tamamlanmış, nükleer tıbbın ülke genelinde kullanımını yaygınlaştırmak ve vazgeçilmez özelliklerini ortaya çıkaran özgün, akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla TNTD üyesi genç araştırmacılara verilir.

4.2. Yöntem
4.2.1. Ödül tutarı 500 (beş yüz) Euro karşılığı Türk Lirası olup, ulusal kongre esnasında yapılacak ödül töreninde ödül jürisi başkanı tarafından, seçilen çalışmanın grup adına sunumunu yapan kişiye Türk Lirası karşılığı çek olarak verilir. Çalışmada ismi bulunan tüm diğer araştırmacılara da ödül beratı aynı oturumda verilir. Ödül kazanan çalışmada yer alan araştırmacılardan bu oturumda bulunmayanlara belgeleri posta yolu ile iletilir.

4.3. Başvuru koşulları
4.3.1. Nükleer Tıp Kongresine gönderilmiş olan ve Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü’ne aday olma arzusunu bildiren araştırma çalışmaları 3.1.1. ve 3.1.2 maddelerinde belirtilen koşullara ve uygun olmak kaydıyla TNTD Ulusal Kongre Genç Araştırmacı Ödülü’ne aday adayı olarak kabul edilirler. Bu ödüle aday olabilmek için ayrıca birinci ve sorumlu yazarın(ikisi ayrı kişiler ise her ikisinin) 35 yaşından gün almamış olmaları ve sunuma konu olan çalışmanın tıpta uzmanlık tezi olmaması gereklidir. Aday adayı olan sözlü bildiriler arasından, kongre bilimsel kurulundan bu madde de geçen özellikleri içeren en yüksek puanı alan 5 bildiri bu ödüle aday olarak seçilir. Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü’ne aday olmak bu ödüle aday olmayı engellemez.

4.4. Ödül jürisi
4.4.1. Prof. Dr. Suphi Artunkal ödül jürisi ile aynı 5 (beş) kişiden oluşur.

4.5. Uygulama ve diğer hususlar
4.5.1. TNTD Ulusal Kongre Genç Araştırmacı Ödülü’nün uygulanmasında bu yönergenin 3.5. maddelerinde belirtilen Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü uygulamaları ilgili hükümleri esas alınır(EK 3A ve EK 3B).

4.5.2. Bu ödüle ilişkin diğer hususlar için, yönergenin Prof. Dr. Suphi Artunkal Ödülü ilgili 3.6. maddelerinde yer alan hükümler geçerli kabul edilir. Ancak esas alınan asıl ödül bedeli için 500 Euro ve puanlamada alt ödül için kullanılan değerler 3/4 oranında uygulanır esas alınır.

MADDE 5. TNTD ULUSAL KONGRE POSTER BİLDİRİ ÖDÜLÜ
5.1. Amaç

Ulusal Kongre Poster Bildiri Ödülü Türkiye Nükleer Tıp Derneği (TNTD) tarafından her yıl yapılan ulusal kongrede sunulan elektronik posterler arasından seçilen en başarılı postere verilir. Bu ödülün amacı Ulusal Nükleer Tıp Kongrelerine eğiticiliği yüksek, bilimsel ve biçimsel açıdan zengin poster sunumlarının gönderilmesine TNTD üyelerini teşvik etmektir.

5.2. Yöntem
5.2.1. Ulusal Kongre Poster Bildiriler arasından seçilerek en başarılı bulunan bildirinin ilk isim yazarına kongre ödül oturumunda sertifikası verilir ve kongreyi takiben yapılan Ulusal Nükleer Tıp Sempozyumuna katılım ve konaklama ücreti (2 gece) TNTD tarafından karşılanır.

5.3. Başvuru koşulları
5.3.1. Nükleer Tıp Kongresine gönderilmiş olan poster bildirilerinden aday olma isteğini beyan eden ve yönergenin 3.1.1, 3.1.2. ve 5.1.1 maddelerinde belirtilen koşullara uygun olanlar Ulusal Kongre Poster bildiri ödülüne aday adayı olarak kabul edilirler. Ulusal Kongreye gönderilen poster bildirileri arasından, kongre bilimsel kurulundan en yüksek puanı alan 10 bildiri, Ulusal Kongre Poster ödülüne aday olarak seçilir (EK 4).

5.3.2. Ödüle aday adayı olan çalışmalar özgün olmalı ve dergilerde yayınlanmamış olmalıdır.

5.4. Ödül jürisi ve uygulama
5.4.1. Ulusal kongre katılımcıları ödül jürisinin doğal üyesi kabul edilir. Jüri üyeleri Ek 5’e göre belirlenmiş kriterlere ve puanlamaya uygun olarak aday 10 bildiriyi elektronik veya yazılı olarak puanlarlar. Puanlar verildikten sonra değiştirilemez. En yüksek puanı alan bildiri Ulusal kongre ödül oturumunda kongre katılımcılarına ilan edilir. Çalışmada ismi bulunan tüm araştırmacılara ödül sertifikası aynı oturumda verilir.

MADDE 6. “TNTD BİLİMSEL YAYIN ÖDÜLÜ (TSNM SCIENTIFIC PAPER PRIZE)”
TNTD Bilimsel Yayın Ödülü, TNTD resmi yayın organı olan Molecular Imaging and Radionuclide Therapy (MIRT) dergisinde yayınlanmış Türkiye kaynaklı olsun veya olmasın tüm yayınlanmış özgün araştırma makaleleri arasından seçilen bir makaleye verilir.

6.1. Amaç
6.1.1. Türkiye Nükleer Tıp Derneği tarafından verilecek olan Bilimsel Yayın Ödülü her yıl yapılmakta olan Ulusal Nükleer Tıp Kongreler esnasında bir önceki takvim yılı içersinde MIRT dergisinde yayınlanan en başarılı özgün makaleye verilir.

6.1.2. Ödülün veriliş amacı MIRT dergisinin tüm dünyada tanınırlılığını arttırmak ve dergiye gönderilen üst düzey özgün makale sayısını arttırmaktır.

6.2. Yöntem
6.2.1. Ödül tutarı 500 (beşyüz) Euro karşılığı Türk Lirası olup, ulusal kongre esnasında, yapılacak ödül töreninde, ödül jürisi başkanı tarafından, seçilen makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise Türk Lirası karşılığı çek olarak verilir. Sorumlu yazar bu oturumda bulunmuyorsa ödül oturumda bulunan yazarlardan birine verilir. Herhangi bir yazar ödül töreninde bulunmuyorsa ödül kendisine banka havalesi veya posta ile Türk Lirası karşılığı gönderilir. Eğer makale Türkiye kaynaklı değilse ödül sorumlu yazara banka havalesi veya posta ile Euro olarak gönderilir. Çalışmada ismi bulunan tüm diğer araştırmacılara da ödül beratı aynı oturumda verilir. Ödül kazanan çalışmada yer alan araştırmacılardan bu oturumda bulunmayanlara belgeleri posta yolu ile iletilir.

6.3. Başvuru koşulları
6.3.1. Orijinal makale türünde hazırlanmış olan çalışmanın dergide yayınlanmış olması başvuru için yeterli kabul edilir. Özel bir başvuru yapılması gerekli değildir.

6.4. Ödül Jürisi
6.4.1. TNTD Bilimsel Yayın Ödül jürisi 5 (beş) kişiden oluşur.

6.4.2. Ödülün verileceği yılın Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı, MIRT Editörü ve editör yardımcıları ödül jürisinde doğal üye olarak bulunurlar. Eğer editör yardımcısı sayısı 3 ten fazla ise meslekte kıdemi en fazla olan 3’ü Jüriye katılır. Eğer yardımcısı sayısı 3’ten az ise MIRT Editörünün önerisi ile üst düzey akademik birikimi olan TNTD üyesi, jüride görev alabileceğini bildiren, MIRT Yayın Kurulunda yer alan nükleer tıp profesörleri arasından TNTD Yönetim Kurulunca eksik sayıda asil ve ayrıca 2 yedek üye seçilir.

6.5. Uygulama
6.5.1. Ulusal kongreden en az 1 hafta öncesinde sonuçlandırılmak üzere bir önceki takvim yılında yayımlanmış (1 Ocak-31 Aralık), editör tarafından seçilen en az 5 orijinal makalenin basılı veya elektronik metni ödül jürisine değerlendirme için gönderilir. Bu makalelerin her biri yönergenin “Suphi Artunkal Ödülü” Uygulama başlığı (madde 3.5) altında yer alan kriterler (A-E) göz önüne alınarak değerlendirilir (EK 5).

6.5.2. Jüri üyeleri kendilerine gönderilecek tam metinleri inceleyip ilgili maddede tanımlanan kriterlere göre bağımsız olarak puanlarlar. Jüri üyeleri Editör tarafından belirtilecek tarih ve zamanda toplanarak veya elekronik posta veya diğer iletişim araçları ile her çalışma için her kritere verdikleri puanları yazılı olarak editöre verir ve ya gönderirler. Böylece her çalışma için 20 puan üzerinden bir not oluşur. Puanlar verildikten sonra değiştirilemez. Ödülü en yüksek not alan çalışma alır. En yüksek not alan çalışmalar arasında eşitlik durumunda ödül bölüştürülür. Ulusal kongre sırasında ödül oturumunda Türkiye Nükleer Tıp Derneği Başkanı, Kongre Başkanı ile birlikte ödül oturumunda sonuçlar açıklanır (EK 5).

6.6. Diğer hususlar
6.6.1. Ödülün verilmesine veya değerlendirilmesine ilişkin itirazlar MIRT Dergisi Editörlüğüne yapılır, Dergi Editörler Kurulu ve Yönetim Kurulu'nca değerlendirilerek karara bağlanır.

6.6.2. Ödül jürisi ödüle değer çalışma bulunmadığı takdirde o yıl ödül vermeme hakkına sahiptir. Jüri değerlendirme toplantısında hesaplanan ödüle değer en yüksek not 100 üzerinden 30 veya daha düşük ise jüri o yıl ödül vermemeye karar verebilir. Jüri birincilik ödülü vermeksizin bir ya da iki teşvik ödülü verebilir. Eğer en yüksek not 100 üzerinden 50 veya daha düşük ise, ödül teşvik ödülüne dönüştürülebilir. Teşvik ödülleri her çalışma için toplam ödül miktarının 1/2'si yani 250 (iki yüz elli) Euro karşılığı Türk lirasıdır. Birincilik ödülü verilmemesi veya paylaştırılması, hiçbir çalışmaya ödül verilmemesi, bir ya da iki çalışmaya teşvik ödülü verilmesi kararı, yukarıdaki puanlamalara uyularak takdir edilir.

6.6.2. Ödül jürisi ödüle değer çalışma bulunmadığı takdirde o yıl ödül vermeme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir esere ödül verilmemesi, ödülün teşvik ödülüne (esas ödül tutarının yarısı, ½ yani 250 Euro) dönüştürülmesi kararı alınabilir.

6.6.3. MIRT editörler kurulunun önerisi ile Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu bu kurallar üzerinde değişiklik yapmak ve ödül tutarını değiştirmek hakkına sahiptir.

6.6.4. Bu kararları belirlenen kurallar doğrultusunda MIRT Editörler Kurulu yürütür. Bu yürütme yetkisi Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu'nun denetleme yetkisindedir.

MADDE 7. TNTD YETERLİK KURULU YETERLİK SINAVI ÖDÜLÜ

7.1 Amaç
Ülkemizde Nükleer Tıp uzmanlık eğitiminin gelişmesini desteklemek, uluslararası standartlarda yetkilendirilmiş nitelikli insan gücünü ve genç meslektaşlarımızı teşvik etmek amacıyla verilir.

7.2. Uygulama
TNTD Yeterlik Sınavının Kuramsal yazılı sınavında en yüksek puanı alarak uygulama sınavında da başarılı olan ve yeterlik belgesini almaya hak kazanan TNTD üyesine ödül olarak Avrupa Nükleer Tıp Board sınavına katılım için maddi destek TNTD tarafından sağlanır. Bu maddi desteğin içeriği, TNTD Yeterlik Kurulu’nun talebiyle, sınav birincisinin TNTD Yeterlik sınavı ile aynı takvim yılı veya takip eden yıl içinde yapılan Avrupa Nükleer Tıp Board sınavına katılımı için gerekli olan sınav ücreti, yol ve konaklama giderleridir. Ulusal Kongre ödül oturumunda sınav birincisine sertifikası takdim edilir.

MADDE 8. TNTD GENÇ ARAŞTIRMACI ULUSAL KONGRE DESTEĞİ

8.1. Amaç
Ülkemizdeki Nükleer Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını desteklemek ve Ulusal Nükleer Tıp kongrelerine sunum yapmak üzere aktif katılımlarını sağlayarak eğitimlerine katkıda bulunmak amacıyla verilir.

8.2. Yöntem ve uygulama
8.2.1. Bildiri gönderimi esnasında katılım desteği talebinde bulunan ve Ulusal Kongre’de ilk isim bilimsel çalışması sözlü sunum olarak kabul edilen TNTD üyesi Nükleer Tıp Uzmanlık Öğrencilerinin kongre kayıt ve konaklama giderleri TNTD tarafından karşılanır. Başvuru sahibinin bildiri gönderimi esnasında Uzmanlık Öğrencisi olması yeterli kabul edilir.

MADDE 9. YÖNERGENİN YÜRÜTÜLMESİ
Türkiye Nükleer Tıp Derneği Yönetim Kurulu, yönergenin yürütülmesinden sorumludur, yönerge üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu yönerge 19.11.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.